2 مورد یافت شد

کارگاه حضوری "مقاله نویسی انگلیسی"

https://diglib.muq.ac.ir/اخبار/کارگاه-حضوری-%22مقاله-نویسی-انگلیسی%22

کارگاه حضوری "مقاله نویسی انگلیسی" کارگاه حضوری "مقاله نویسی انگلیسی" کارگاه حضوری "مقاله نویسی انگلیسی" با حضور دکتر محمدباقر رکنی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، چهارشنبه 1401/11/26 در سالن آمفی...

01/11/24 11:32

کارگاه آموزشی "چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟"

https://diglib.muq.ac.ir/اخبار/کارگاه-آموزشی-%22چگونه-اثربخشی-پژوهش-خود-را-افزایش-دهیم؟%22

کارگاه آموزشی "چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟" کارگاه آموزشی "چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟" کارگاه آموزشی "چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟" با حضور دکتر پیام کبیری دکترای تخصصی...

01/11/16 10:33