تماس باما

شماره تلفن معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه:   

32853954-32852720-32852740    

 

تلفکس  معاونت تحقیقات و فناوری:

32858464

 

تلفکس مجله:

32858474

 

نشانی:

قم صفاشهر، کوچه  1/1 کوچه شماره 4  پلاک 83 کد پستی 87366-37169


ایمیل اداره انتشارات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه


E - Mail: qmup@muq.ac.ir