کارگاه های آموزشی

فهرست كارگاه‌هاي توانمندسازی كتابداران 1397

 

رديف

عنوان كارگاه

تاريخ برگزاري

مدرس

1 جستجو در اینترنت 6 اسفند آقای دکتر مرتضی همت
2 كارگاه مرور سیستماتیک

20 اسفند

آقای دکتر برادران