نیاز سنجی کارگاه های آموزشی

 نظر سنجی کتابخانه دیجیتال
 جنسیت :
 سن :
 مقطع تحصیلی :
 میزان استفاده از کتابخانه دیجیتالی :خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
 میزان رضایت از نحوه دسترسی : خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
 رضایت از آموزش شیوه استفاده از منابع :خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
 دسترسی سریع به اخبار و تازه ها :خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
 رضایت از روزآمد بودن منابع الکترونیک :خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
 دریافت پاسخ مناسب در بخش پرسش از کتابداران :خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
 رضایت از کمک و راهنمایی کتابداران برای استفاده :خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم