شماره تلفن معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه:   

32854011-13

تلفکس  معاونت تحقیقات و فناوری:

32858464

تلفکس مجله:

32858474

شماره تلفن مسئول کتابخانه دیجیتال دانشگاه : 32854011-13داخلی 129
کارشناس اطلاع رسانی : اعظم السادات توسلمند

نشانی:

قم صفاشهر، کوچه  جهاد دانشگاهی  کوچه شهید لطفی نیاسر (کوچه شماره 4) پلاک 83 کد پستی 87366-37169


ایمیل کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی قم 

E - Mail: qmup@muq.ac.ir

E - Mail: diglib@mail.muq.ac.ir