عنوان کارگاه  تاریخ برگزاری مدرس فایل کارگاه
برگزاری کارگاه آموزش کتابداران در دوران کرونا ویژه هفته کتاب 1400/08/24  دکتر مهدی محمدی مراجعه به کارشناس اطلاع رسانی 
  اولین جلسه سلسله کارگاه های آشنایی با علم سنجی و ابزارهای آن 1400/09/14  دکتر علی حمیدی link 1
 سلسله کارگاه های علم سنجی؛ جلسه دوم؛ شاخص ها 1400/09/21  دکتر علی حمیدی link 2
 سلسله کارگاه های علم سنجی؛ جلسه سوم: آشنایی با نرم افزار vosveiwer 1400/09/28  دکتر علی حمیدی link 3
چهارمین وبینار سلسله کارگاه های علم سنجی؛ نرم افزار UciNet 1400/10/05  دکتر علی منصوری link 4
سلسله کارگاه های علم سنجی؛ جلسه سوم: آشنایی با نرم افزار citespace 1400/10/12  دکتر علی حمیدی link 5
سلسله کارگاه های علم سنجی ؛ جلسه ششم؛ شاخص های آلتمتریکس یا دگرسنجه ها 1400/10/19 دکتر علی حمیدی link 6