کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی قم

درباره کتابخانه

 

عنوان کارگاه

مکان برگزاری

مخاطب

تاریخ

مدرس

1.

کارگاه مقاله نویسی

معاونت تحقیقات و فناوری

اعضای هیئت علمی

   

 

کارگاه آموزشی uptodate

معاونت تحقیقات و فناوری , بیمارستان حضرت معصومه , بیمارستان خرمی , بیمارستان شهید بهشتی

معاونت تحقیقات و فناوری

1/10/98 4/9/98

25/9/98

22/8/98

سرکار خانم دکتر مهراندشت

2.

کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

در بیمارستان های مختلف

اعضای هیئت علمی

28/8 و 30/10 و 23/10

دکتر احمد مشکوری و دکتر محسن رضایی

3.

کارگاه اخلاق در کارآزمایی بالینی

معاونت تحقیقات و فناوری

اعضای هیئت علمی

7/11/98

دکتر سید علی انجو

4.

کارگاه ترجمان دانش

معاونت تحقیقات و فناوری

اعضای هیئت علمی

23 دی ماه

دکتر احمدی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

5.

کارگاه ثبت بیماریها و ...

معاونت تحقیقات و فناوری

اعضای هیئت علمی

   

6.

کارگاه report case

معاونت تحقیقات و فناوری

اعضای هیئت علمی

25 دی

دکتر حرمتی

7.

کارگاه پروپوزال نویسی

معاونت تحقیقات و فناوری

اعضای هیئت علمی

2/10/98

دکتر ولایی

دانشگاه شهید بهشتی

8.

نقد مطالعات کمی

معاونت تحقیقات و فناوری

اعضای هیئت علمی

 

دکتر نگارنده  از تهران

9.

کارگاه clinical key

معاونت تحقیقات و فناوری

اعضای هیئت علمی

24 بهمن

12/11/98

 

10.

کارگاه ابزار سازی و روش تهیه پرسشنامه تحقیقاتی

معاونت تحقیقات و فناوری

کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری

29 و 30 بهمن ماه

خانم دکتر اسکندری

11.

کارگاه آشنایی با استراتژی جستجو

معاونت تحقیقات و فناوری

اعضای هیئت علمی

12 اسفند

دکتر مهراندشت

12.

کارگاه ترجمان دانش

معاونت تحقیقات و فناوری

اعضای هیئت علمی

19 اسفند

دکتر مهراندشت