دسترسی به سایت scopus مقدور نمی باشد.

دسترسی به سایت scopus مقدور نمی باشد.

ابلاغ خانم مژگان جان بزرگی به عنوان سرپرست کتابخانه مرکزی دانشگاه

ابلاغ خانم مژگان جان بزرگی به عنوان سرپرست کتابخانه مرکزی دانشگاه

دسترسی به پایگاه ها و مقالات از طریق سامانه دانش لینک در دانشگاه علوم پزشکی قم

دسترسی به پایگاه ها و مقالات از طریق سامانه دانش لینک در دانشگاه علوم پزشکی قم

راهنمای سامانه جامع طبیب(زیرسیستم توانمندسازی دوره ها)

راهنمای سامانه جامع طبیب(زیرسیستم توانمندسازی دوره ها)

دستاوردها

پایگاه های اطلاعاتی جهان

سامانه نوپا

سامانه نوپا

سامانه نوپا

1400/06/14 گروه
سامانه منبع یاب

سامانه منبع یاب

سامانه منبع یاب

1400/06/14 گروه
سامانه مشابهت یاب

سامانه مشابهت یاب

سامانه مشابهت یاب

1400/06/14 گروه
پایگاه اطلاعاتی scopus

پایگاه اطلاعاتی scopus

دسترسی به پایگاه استنادی scopus

1400/01/24 گروه

پایگاه های اطلاعاتی ایران

دسترسی خارج از دانشگاه

دسترسی خارج از دانشگاه

1400/08/05 گروه