دسترسی خارج از دانشگاه

دسترسی
 

برای دسترسی به منابع الکترونیکی از طریق لینک های زیر اقدام فرمایید.

دریافت نرم افزار 

راهنمای نصب