عنوان تاریخ مدرس   محتویات آموزشی
کارگاه آشنایی با ارکید 98/5/6 خانم علیپور PPT
کارگاه آشنایی با سامانه منبع یاب 98/5/6 خانم خوئی PPT
کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی UPTODATE 98/4/26 خانم خوئی PPT
کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PUBMED 98/5/2 خانم علیپور PPT
کارگاه آشنایی با استراتژی جستجو 98/5/18 خانم دکتر مهراندشت لیست اسامی شرکت کنندگان
کارگاه آشنایی با ارسال مقاله و فرآیند های دفتر مجله دانشگاه 98/5/20 خانم دهقانی -
کارگاه آشنایی با زوترو پیشرفته 98/5/23 خانم مهراندشت -

کارگاه آشنایی با شبکه های اجتماعی پژوهش محور

98/5/28 خانم مهراندشت -
کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی 98/5/26 دکتر احمد مشکوری ppt
کارگاه آشنایی با clinical key 98/6/9 خانم دکتر مهراندشت لیست اسامی شرکت کنندگان
کارگاه آشنایی با سامانه نوپا 98/5/16 خانم دکتر مهراندشت

لیست اسامی شرکت کنندگان