ردیف

راهنمای آموزشی

pdf

html

video

۱

راهنمای آموزشی Science Direct

pdf

html

video

۲

راهنمای آموزشی Scopus

pdf

html

 

۳

راهنمای آموزشی Wiley

pdf

html

 

۴

راهنمای آموزشی Web of Sciences

pdf

html

 

۵

راهنمای آموزشی شناسایی مجلات نمایه شده ( Web of Knowledge (ISI

pdf

html

 

6

راهنمای آموزشی PubMed

pdf

html

video

۷

راهنمای آموزشی Google Scholar

pdf

html

 

۸

راهنمای آموزشی Clinical Key

pdf

html

video

۹

نحوه ویرایش و ایجاد پروفایل واحد اساتید و پژوهشگران در پایگاه اطلاعاتی Scopus

pdf

html

video

۱۰

آموزش استفاده از پایگاه اطلاعات بالینی Embase  

 pdf

html

 

11

راهنمای آموزشی پایگاه کاکرین(cochrane library)

pdf

 

 

 

 

 

راهنمای استفاده از پایگاه

PubMed-basic

راهنمای استفاده از پایگاه

ovid(Medical Collection)

راهنمای استفاده از پایگاه

clinical key

راهنمای استفاده از پایگاه

scopus

 

 

راهنمای استفاده از پایگاه

Wiley(ONLINE LIBRARY)

راهنمای استفاده از پایگاه

clinicalkey- Elsevier

راهنمای استفاده از پایگاه

Medline plus

راهنمای استفاده از پایگاه

Ovid(Primal Pictures)

راهنمای استفاده از پایگاه

Ebesco

راهنمای استفاده از پایگاه

google scholar

راهنمای استفاده از پایگاه

Micgraw hill

راهنمای استفاده از پایگاه

MD consult

راهنمای استفاده از پایگاه

Mendeley

راهنمای استفاده از پایگاه

ScienceDirect

راهنمای استفاده از پایگاه

Magiram

راهنمای استفاده از پایگاه

proQuest

راهنمای استفاده از پایگاه

SID

 

راهنمای استفاده از پایگاه

Web of science

 

راهنمای استفاده از پایگاه

Springer

راهنمای استفاده از پایگاه

Up to date
     
      راهنمای استفاده از پایگاه ulrichs