کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی قم

درباره کتابخانه

کارشناس کتابخانه دیجیتال : مهدیه خوئی 

تحصیلات:  لیسانس کتابداری پزشکی  

سمت: کارشناس اطلاع رسانی پزشکی 

شماره تماس : 32854011 الی 13

شماره همراه : 09193599224