مدیر گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه: دکتر محمد آقاعلی

تحصیلات: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

شماره تماس: 32854011 الی 13 داخلی 140

رئیس کتابخانه مرکزی: خانم مژگان جان بزرگی 

تحصیلات: کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی 

شماره تماس: 32854011 الی 13 داخلی 129

کارشناس کتابخانه دیجیتال : اعظم السادات توسلمند

تحصیلات:  کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی 

سمت: کتابدار

شماره تماس : 32854011الی 13  داخلی304