مدیر گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه: دکتر محمد آقاعلی

تحصیلات: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

شماره تماس: 32854011 الی 13 داخلی 140

رئیس کتابخانه مرکزی: خانم مژگان جان بزرگی 

تحصیلات: کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی 

شماره تماس: 32854011 الی 13 داخلی 129

کارشناس کتابخانه دیجیتال : مهدیه خوئی 

تحصیلات:  کارشناسی ارشد مدیریت کتابخانه دیجیتال 

سمت: کارشناس اطلاع رسانی پزشکی 

شماره تماس : 32854011الی 13 داخلی129